Có 2 Sự kiện trực tuyến
Ảnh Tiêu đề Ngày đăng tin Trạng thái
Machinery & Plant Equipment Trade delegation to Southeast Asia
Mã tin: SK201864-000000019
Địa điểm: Athene 1 –Tầng 29, Grand Plaza, Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ:Số 117 TRẦN DUY HƯNG, TRUNG HOÀ, CẦU GIẤY, HA NOI, VIETNAM
Điện thoại: +84-4- 3 5551 000
Lượt xem: m2
Ngày đăng: 04/06/2018
Thời gian khai mạc: 9h0, ngày 12/06/2018
Thời gian kết thúc: 17h0, ngày 12/06/2018
Tạm dừng
hội chợ việt nam
Mã tin: SK2018530-00000017
Địa điểm: hà nội
Địa chỉ:hà nội
Điện thoại: 09437437
Lượt xem: m2
Ngày đăng: 30/05/2018
Thời gian khai mạc: 8h30, ngày 31/05/2018
Thời gian kết thúc: 8h30, ngày 14/06/2018
Tạm dừng